Kampaň BEZPEČNÝ DOMOV

SAHD spúšťa projekt BEZPEČNÝ DOMOV. Jedná sa o preventívnu a vzdelávaciu kampaň k detekcii požiarov a nebezpečných plynov, ktorej účelom je zvýšenie bezpečnosti v domácnostiach.

Zdroje informácií:

PODPORA A ŠÍRENIE PROJEKTU BEZPEČNÝ DOMOV

Každý, kto má možnosť a záujem šíriť myšlienku tohto projektu, je vítaný. Ako sa zapojiť a podporiť tento projekt?

Podpora projektu:

  • zdieľajte myšlienku projektu so svojimi priateľmi
  • dajte nám svoj laik, sledujte nás a zdieľajte našu stránku facebook.com/sahd.sk
  • máte nejaký dobrý nápad – ozvite sa nám a dohodneme sa

Bezpečný domov s SPP – Memorandum o spolupráci medzi HaZZ, SAHD a SPP

Dňa 30. marca 2017 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Hasičským a záchranným zborom, Slovenskou asociáciou hasičských dôstojníkov o. z. a Slovenským plynárenským priemyslom, a.s..

Dohoda medzi partnermi vznikla na základe vzájomnej spolupráce pri príprave realizácie osvetovej kampane „Bezpečný domov s SPP“, ktorej cieľom je priniesť širokej verejnosti osvetu v oblasti ochrany pred požiarmi v domácnostiach.

Kampaň bude realizovaná zo strany SPP a partneri HaZZ a SAHD preberú nad kampaňou záštitu.

 

 

SEMINÁR „FLASHOVER KONTAJNERY“ 2016

Dňa 24.-25.11.2016 sa konal v Brne seminár „Flashover kontajnery 2016“ ako podpora pre inštruktorov v oblasti hasenia požiarov v uzatvorených priestoroch. Tento seminár organizovala ČAHD v spolupráci s MV ČR – generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR.

Tohto seminára sa na základe pozvánky z ČAHD zúčastnil aj zástupca SAHD Ing. Marián Lopuch, PhD..

Seminár sa zaoberal nasledovnými témami:

 • aktuálna situácia na zariadeniach „FLASHOVER kontajner“ prevádzkovaných v ČR
 • priebeh výcvikov na jednotlivých krajoch HZS
 • skúsenosti zo zahraničia
 • inovácie v tejto oblasti

Zopár zaujímavých informácií z tohto seminára vám pripravil Ing. Marián Lopuch, PhD. v dokumente FOK2016.pdf.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o „FLASHOVER kontajneroch“, navštívte web stránku flashover.cz.

Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi MV SR a SAHD

Prezident Hasičského a záchranného zboru gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD. na základe plnomocenstva a prezident Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov, o. z. Ing. Martin Blaha podpísali dňa 24.10.2016 zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorá nadobudla účinnosť 1.11.2016.

Prezídium HaZZ a SAHD tak prejavili spoločnú snahu o prehlbovanie spolupráce pri tvorbe, presadzovaní koncepcií rozvoja požiarnej ochrany, integrovaného záchranného systému a krízového riadenia s cieľom zvýšenia bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.

Základným cieľom SAHD je vytvorenie odbornej platformy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky k presadeniu vysoko odborného názoru na požiarnu ochranu vo vzťahu k orgánom štátnej správy i samosprávy, ako aj vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. Cieľom tohto konania by malo byť uznanie ochrany pred požiarmi ako vysoko humanitárneho systému pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách, ktorý prinesie pri danej úrovni manažmentu, organizácie, výcviku, legislatívy, hasičskej výzbroje a najmä ľudského potenciálu najefektívnejšie, najprogresívnejšie a najekonomickejšie výsledky pre zmiernenie strát a následkov na životoch a zdraví ľudí, na majetku, ekonomike a životnom prostredí v súvislosti s požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami.

Táto zmluva je zverejnená na Centrálnom registri zmlúv viď. https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2667698&l=sk .

 

Snem SAHD 2016

Prvý výročný snem Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov, o. z. sa konal dňa 11.6.2016 v Žiline. Veľká vďaka patrí dekanovi Fakulty bezpečnostného inžinierstva prof. Ing. Zdenkovi Dvořákovi, PhD., ktorý nám pomohol zabezpečiť priestory v ŽILINSKEJ UNIVERZITE.

Najdôležitejšie informácie z diania snemu:

 • snemu sa zúčastnili:
  • dostatočný počet pozvaných účastníkov a členov SAHD (vrátane overených písomných poverení neprítomných členov na hlasovanie)
  • zástupca Českej asociácie hasičských dôstojníkov – viceprezident ČAHD Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.
  • Rada SAHD – Ing. Martin Blaha, Ing. Pavol Dubaj, Ing. Marián Lopuch, Ing. Milan Mrvečka, Mgr. Eva Gajdošová
  • Dozorná rada SAHD – Ing. Juraj Jurdík, Mgr. Martin Tejgi
  • zástupca FBI Žilinskej univerzity – prof. Ing. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 • bolo prijatých 11 nových členov SAHD
 • bola odsúhlasená zmena sídla asociácie v stanovách SAHD
 • snemom bolo schválené:
  • predbežný rozpočet SAHD na rok 2016
  • Zásady hospodárenia, vrátane podpisových oprávnení
  • správa o hospodárení za rok 2015
  • správa Dozornej rady SAHD o kontrole hospodárenia
  • správa Rady SAHD o jej činnosti
  • správa odbornej skupiny represie a prevencie
  • plán činnosti SAHD a jej ďalšie smerovanie
 • príhovor zástupcu ČAHD Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.
 • príhovor Prezidenta SAHD Ing. Martin Blaha
 • posledným bodom rokovania bola diskusia