Ustanovujúci snem SAHD

Ustanovujúci snem Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov, o. z. sa konal dňa 21.3.2015 o 13:00 hodine v Banskej Bystrici.

Pre túto výnimočnú udalosť Vám prinášame najdôležitejšie informácie z diania snemu:

 • na sneme bola prítomná väčšina pozvaných účastníkov a členov, zástupca Prezídia HaZZ – Ing. Marián Dritomský, zástupca Českej asociácie hasičských dôstojníkov – viceprezident ČAHD Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., prípravný výbor SAHD – Ing. Martin Blaha, Ing. Pavol Dubaj, Ing. Juraj Jurdík, Ing. Marián Lopuch, Ing. Milan Mrvečka, Ing. Branislav Štefanický, Mgr. Martin Tejgi, Mgr. Eva Gajdošová, Mgr. Jana Poláková
 • na začiatku snemu Ing. Martin Blaha stručne predstavil a podal informácie o SAHD, jeho smerovanie, prácu komisií, činnosť, stanovy a rokovací poriadok SAHD, členstvo v SAHD a prejednali sa otázky ohľadne stanov
 • zástupca ČAHD Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D. stručne predstavil nášho významného partnera Českú asociáciu hasičských dôstojníkov
 • na základe podaných prihlášok za člena SAHD a účasti jednotlivých členov bolo konštatované, že ustanovujúci snem bol uznášania schopný
 • bol predložený a schválený program rokovania
 • boli predložené a schválené návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 • boli predložené a schválené návrhy orgánov SAHD – Rada SAHD a Dozorná rada SAHD
 • boli predložené a schválené návrhy odborných skupín a ich vedúcich
 • novozvolený Prezident SAHD Ing. Martin Blaha mal predslov k účastníkom snemu
 • ďalšie predslovy mali zástupca ČAHD a zástupca Prezídia HaZZ
 • posledným bodom rokovania bola diskusia