Snem SAHD 2016

Prvý výročný snem Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov, o. z. sa konal dňa 11.6.2016 v Žiline. Veľká vďaka patrí dekanovi Fakulty bezpečnostného inžinierstva prof. Ing. Zdenkovi Dvořákovi, PhD., ktorý nám pomohol zabezpečiť priestory v ŽILINSKEJ UNIVERZITE.

Najdôležitejšie informácie z diania snemu:

 • snemu sa zúčastnili:
  • dostatočný počet pozvaných účastníkov a členov SAHD (vrátane overených písomných poverení neprítomných členov na hlasovanie)
  • zástupca Českej asociácie hasičských dôstojníkov – viceprezident ČAHD Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.
  • Rada SAHD – Ing. Martin Blaha, Ing. Pavol Dubaj, Ing. Marián Lopuch, Ing. Milan Mrvečka, Mgr. Eva Gajdošová
  • Dozorná rada SAHD – Ing. Juraj Jurdík, Mgr. Martin Tejgi
  • zástupca FBI Žilinskej univerzity – prof. Ing. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
 • bolo prijatých 11 nových členov SAHD
 • bola odsúhlasená zmena sídla asociácie v stanovách SAHD
 • snemom bolo schválené:
  • predbežný rozpočet SAHD na rok 2016
  • Zásady hospodárenia, vrátane podpisových oprávnení
  • správa o hospodárení za rok 2015
  • správa Dozornej rady SAHD o kontrole hospodárenia
  • správa Rady SAHD o jej činnosti
  • správa odbornej skupiny represie a prevencie
  • plán činnosti SAHD a jej ďalšie smerovanie
 • príhovor zástupcu ČAHD Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.
 • príhovor Prezidenta SAHD Ing. Martin Blaha
 • posledným bodom rokovania bola diskusia