SEMINÁR „FLASHOVER KONTAJNERY“ 2016

Dňa 24.-25.11.2016 sa konal v Brne seminár „Flashover kontajnery 2016“ ako podpora pre inštruktorov v oblasti hasenia požiarov v uzatvorených priestoroch. Tento seminár organizovala ČAHD v spolupráci s MV ČR – generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR.

Tohto seminára sa na základe pozvánky z ČAHD zúčastnil aj zástupca SAHD Ing. Marián Lopuch, PhD..

Seminár sa zaoberal nasledovnými témami:

  • aktuálna situácia na zariadeniach „FLASHOVER kontajner“ prevádzkovaných v ČR
  • priebeh výcvikov na jednotlivých krajoch HZS
  • skúsenosti zo zahraničia
  • inovácie v tejto oblasti

Zopár zaujímavých informácií z tohto seminára vám pripravil Ing. Marián Lopuch, PhD. v dokumente FOK2016.pdf.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o „FLASHOVER kontajneroch“, navštívte web stránku flashover.cz.

Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi MV SR a SAHD

Prezident Hasičského a záchranného zboru gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD. na základe plnomocenstva a prezident Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov, o. z. Ing. Martin Blaha podpísali dňa 24.10.2016 zmluvu o vzájomnej spolupráci, ktorá nadobudla účinnosť 1.11.2016.

Prezídium HaZZ a SAHD tak prejavili spoločnú snahu o prehlbovanie spolupráce pri tvorbe, presadzovaní koncepcií rozvoja požiarnej ochrany, integrovaného záchranného systému a krízového riadenia s cieľom zvýšenia bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.

Základným cieľom SAHD je vytvorenie odbornej platformy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky k presadeniu vysoko odborného názoru na požiarnu ochranu vo vzťahu k orgánom štátnej správy i samosprávy, ako aj vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. Cieľom tohto konania by malo byť uznanie ochrany pred požiarmi ako vysoko humanitárneho systému pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách, ktorý prinesie pri danej úrovni manažmentu, organizácie, výcviku, legislatívy, hasičskej výzbroje a najmä ľudského potenciálu najefektívnejšie, najprogresívnejšie a najekonomickejšie výsledky pre zmiernenie strát a následkov na životoch a zdraví ľudí, na majetku, ekonomike a životnom prostredí v súvislosti s požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami.

Táto zmluva je zverejnená na Centrálnom registri zmlúv viď. https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2667698&l=sk .