Metodika práce s prúdnicou pri požiaroch v uzatvorených priestoroch

Do pozornosti Vám dávame zaujímavý dokument „Metodika práce s prúdnicou pri požiaroch v uzatvorených priestoroch“ z dielne ČAHD. Táto metodika je umiestnená na našej stránke s výhradným súhlasom autora Ing. Marek Sobek, jeho spolupracovníkov, ČAHD a HZS OLK.

Členovia Českej asociácie hasičských dôstojníkov sa od roku 2005 venujú problematike špeciálneho výcviku hasičov v zariadeniach simulujúce reálne podmienky požiaru (flashover kontajnery). Neoddeliteľnou súčasťou tohoto výcviku je správna prax v používaní prúdnice. Na základe štúdia zahraničných zdrojov a po praktickom overení pri stovkách výcvikov vznikla metodika, ktorú predkladajú všetkým hasičom k využitiu pri odbornej príprave. Metodika by mala dať základný návod ako správne používať prúdnicu pri hasení požiarov v uzatvorených priestoroch.

V súčasnosti sa jedná o návrh národnej metodiky, ktorá sa po schválení generálnym riaditeľstvom Hasičského záchranného zboru ČR zavedie oficiálne do metodík pre hasičov v ČR.