Rada SAHD

Radu SAHD tvorí Prezident SAHD, Viceprezident SAHD, Sekretár SAHD, vedúci jednotlivých odborných skupín a tajomník pre zahraničné aktivity. Rada SAHD riadi činnosť SAHD a zabezpečuje všetky jej aktivity v dobe medzi zasadnutiami Snemu SAHD. Rada SAHD sa schádza pravidelne, najmenej jedenkrát štvrťročne. Rada SAHD bola zvolená na Sneme SAHD 21.3.2015 na obdobie 4 rokov.

Dozorná rada SAHD

Dozornú radu SAHD volí snem SAHD a jej úlohou je kontrola činnosti SAHD, najmä kontrola hospodárenia SAHD. Členovia Dozornej rady SAHD majú právo zúčastňovať sa na zasadaniach Rady SAHD. Zloženie Dozornej rady SAHD bolo zvolené na Sneme SAHD 21.3.2015 na obdobie 4 rokov.

Zloženie rady SAHD:

  • Martin Blaha – Prezident
  • Milan Mrvečka – Viceprezident
  • Eva Gajdošová – Sekretár
  • Pavol Dubaj – tajomník pre zahraničné aktivity
  • Marián Lopuch – vedúci odbornej skupiny represia
  • Miroslav Podhradský – vedúci odbornej skupiny prevencia

Zloženie Dozornej rady SAHD:

  • Martin Tejgi – predseda
  • Branislav Štefanický – člen
  • Juraj Jurdík – člen