Základné poslanie

Občianske združenie s oficiálnym názvom Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov, o. z. (ďalej len „SAHD“) bolo založené v roku 2014.

Základným cieľom SAHD je vytvorenie odbornej platformy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky k presadeniu vysoko odborného názoru na požiarnu ochranu vo vzťahu k orgánom štátnej správy i samosprávy, ako aj vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky.

Smerovaním nášho konania by malo byť uznanie ochrany pred požiarmi ako vysoko humanitárneho systému pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách, ktorý prinesie pri danej úrovni manažmentu, organizácie, výcviku, legislatívy, hasičskej výzbroje a najmä ľudského potenciálu najefektívnejšie, najprogresívnejšie a najekonomickejšie výsledky pre zmiernenie strát a následkov na životoch a zdraví ľudí, na majetku, ekonomike a životnom prostredí v súvislosti s požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami.

SAHD má pôsobnosť na území celej Slovenskej republiky a pripravuje úzku spoluprácu s podobnými záujmovými skupinami a organizáciami v rámci celej Európy.

Orgány SAHD sú Snem SAHD, Rada SAHD, Prezident SAHD a Dozorná rada SAHD. Vrcholným orgánom SAHD je Snem SAHD, ktorý sa schádza najmenej jedenkrát ročne.

Členstvo

Členstvo v SAHD je dobrovoľné. Členom asociácie sa môže stať príslušník Hasičského a záchranného zboru SR v dôstojníckej hodnosti. Osoba, ktorá nie je príslušníkom HaZZ SR alebo nemá dôstojnícke hodnostné označenie, sa môže stať členom na odporúčanie Rady SAHD. Členom sa stáva žiadateľ po schválení Snemom SAHD.

Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov, o. z. aktívne pracuje na tom, aby sa stala plnohodnotným členom Federácie Asociácií hasičských dôstojníkov Európskej Únie ( ďalej len „FEU“ ) a mohla sa podieľať na jej činnosti v rámci EÚ. www.f-e-u.org