Odborné skupiny pracujú v jednotlivých oblastiach činnosti SAHD. Každý člen asociácie je zaradený do niektorej z odborných skupín. V čele odbornej skupiny stojí vedúci, ktorý je volený členmi odbornej skupiny. Vedúci odbornej skupiny je členom Rady SAHD. V súčasnej dobe má SAHD tieto odborné skupiny:

Odborná skupina represie

Vedúci odbornej skupiny: Ing. Marián Lopuch

Pôsobí v oblasti činnosti hasičských jednotiek, integrovaného záchranného systému a hasičského športu. Členovia odbornej skupiny sa podieľajú na príprave a spracovávaní metodických listov pre hasičské jednotky HaZZ a DHZO, organizácii súťaže a činnosti v oblasti vyslobodzovania zranených osôb z havarovaných vozidiel. Tieto zatiaľ prvé témy sa realizujú v úzkej spolupráci s Českou asociáciou hasičských dôstojníkov.

Odborná skupina prevencie

Vedúci odbornej skupiny: Ing. Miroslav Podhradský

Pôsobí v oblasti požiarnej prevencie a vzdelávania. Členovia odbornej skupiny sa podieľajú na tvorbe predpisov a odborných materiálov z oblasti požiarnej prevencie a požiarnej bezpečnosti stavieb. Taktiež sa pripravujú informačné materiály z oblasti požiarnej prevencie, ktoré budú využívané na preventívno-výchovnú činnosť na školách a pre širokú verejnosť. V rámci úzkej spolupráce s Českou asociáciou hasičských dôstojníkov sa pracuje na téme „Kampaň k detekcii plynov a požiarov v domácnostiach“.