STANOVY

SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE HASIČSKÝCH DÔSTOJNÍKOV, o. z.

Článok 1
Názov a adresa spolku

1.1        Oficiálny názov združenia je Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov, o. z.

(ďalej len SAHD ).

1.2       SAHD pôsobí na celom území Slovenskej republiky.
1.3       Sídlom SAHD je Radlinského 6, 811 03 Bratislava, mestská časť Staré Mesto

Článok 2
Ciele a predmet činnosti SAHD

2.1      Ciele

2.1.1   Základným cieľom SAHD je vytvorenie odbornej platformy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky k presadeniu vysoko odborného názoru na požiarnu ochranu vo vzťahu k orgánom štátnej správy i samosprávy, ako aj vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky. Cieľom tohto konania by malo byť uznanie ochrany pred požiarmi ako vysoko humanitárneho systému pomoci pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách, ktorý prinesie pri danej úrovni manažmentu, organizácie, výcviku, legislatívy, hasičskej výzbroje a najmä ľudského potenciálu najefektívnejšie, najprogresívnejšie a najekonomickejšie výsledky pre zmiernenie strát a následkov na životoch a zdraví ľudí, na majetku, ekonomike a životnom prostredí v súvislosti s požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami.

2.1.2   SAHD je členom Federácie Asociácií hasičských dôstojníkov Európskej Únie ( ďalej len FEU ) a podieľa sa na jej činnosti.

2.2      Predmet činnosti

2.2.1   Pripravovať orgánom štátnej správy, samosprávy, vláde SR, ako aj Národnej rade SR návrhy týkajúce sa najmä úrovne zabezpečenia požiarnej ochrany, legislatívy, technického vybavenia, ekonomického zabezpečenia, organizácie, ako aj systému financovania a štruktúry hasičských záchranných zborov .

2.2.2   Poskytovať skúsenosti a poznatky z praxe, ktoré sú potrebné na rozhodovanie jednotlivých orgánov. Tieto skúsenosti vhodne prezentovať v médiách s cieľom propagovať ochranu pred požiarmi a dosiahnuť uznanie práce hasičov v očiach širokej verejnosti .

2.2.3   Predkladať podnety na prijatie zmien právnych predpisov, vyjadrovať sa k návrhom nových právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi a pri tejto činnosti využívať poznatky získané v praxi.

2.2.4   Podporovať rozvoj medzinárodnej a najmä cezhraničnej spolupráce medzi hasičskými zbormi, neustále ju rozvíjať a skvalitňovať.

2.2.5   Pripravovať konferencie a diskusné fóra o aktuálnej problematike ochrany pred požiarmi a poznatky z týchto stretnutí vhodne prezentovať.

2.2.6   Podieľať sa na odbornej príprave nových hasičských dôstojníkov, podporovať stáže a ďalšie odborné programy zamerané na výchovu, vzdelanie a výcvik.

2.2.7   Zúčastňovať sa zasadnutí FEU, všestranne podporovať túto organizáciu a podieľať sa na jej práci v súlade s jej stanovami.

2.2.8   Podporovať, pomáhať a podnecovať vznik akýchkoľvek ďalších aktivít, o ktorých sa SAHD domnieva, že súvisia s cieľmi jej činnosti.

2.2.9   Vykonávať výskum a spolupracovať na výskumných projektoch zameraných na ochranu pred požiarmi, ochranu obyvateľstva, krízové ​​riadenie a civilnú núdzovú pripravenosť.

2.2.10Podieľať sa na vzdelávaní občanov všetkých vekových skupín v oblasti ochrany pred požiarmi a ochrany obyvateľstva.

Článok 3
Členstvo

3.1      Členstvo v SAHD je dobrovoľné .

3.1.1    Členom SAHD sa môže stať príslušník Hasičského a záchranného zboru SR v dôstojníckej hodnosti.

3.1.2   Osoba, ktorá nie je príslušníkom HaZZ SR alebo nemá dôstojnícke hodnostné označenie, sa môže stať členom na odporúčanie Rady SAHD.

3.1.3   Členom sa stáva žiadateľ po schválení Snemom SAHD.

3.2      Člen je povinný dodržiavať stanovy SAHD, aktívne sa podieľať na jej činnosti a platiť ročné členské príspevky vo výške stanovenej snemom SAHD.

3.3      Každý člen má hlasovacie právo vyjadrené jedným hlasom bez ohľadu na funkciu v SAHD.

3.4      Členstvo v SAHD zaniká vystúpením, úmrtím alebo zrušením členstva.

3.4.1   Snem SAHD môže zrušiť členstvo každému členovi, ktorý neplní povinnosti vyplývajúce zo stanov, prípadne vyvíja činnosť v rozpore s cieľmi, predmetom činnosti alebo stanovami SAHD.

3.4.2   O opakovanom členstve rozhoduje Snem SAHD 2 / 3 väčšinou prítomných hlasov.

3.5      Ukončením služobného pomeru k HaZZ sa nemusí ukončiť aj členstvo v SAHD.

3.5.1   SAHD vedie zoznam členov. Zoznam členov obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a kontakty ( napr. telefón, mail ).

3.5.2   Po zániku členstva sú údaje o členovi vymazané zo zoznamu členov.

3.5.3   Zoznam členov je neverejný.

Článok 4

Prípravné orgány SAHD

4.1      V mene SAHD koná až do zvolenia a vytvorenia orgánov uvedených v Článku 5 Prípravný snem a Prípravný výbor.

Článok 5

Orgány SAHD

5.1      Orgány SAHD sú Snem SAHD, Rada SAHD, Prezident SAHD a Dozorná rada SAHD .

5.2      Vrcholným orgánom SAHD je Snem SAHD.

5.2.1   Snem SAHD sa schádza najmenej jedenkrát ročne a vždy, keď o to požiada najmenej tretina členov alebo Rada SAHD.

5.2.2   Snem SAHD tvoria delegáti, ktorí sa volia podľa kľúča stanoveného Radou SAHD. Snem SAHD jedenkrát za štyri roky volí Prezidenta SAHD, ďalších členov Rady SAHD a členov Dozornej rady SAHD.

5.2.3   Súčasne členovia odborných skupín volia svojho vedúceho, ktorého následne schvaľuje Snem SAHD.

5.2.4   Snem je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina delegátov. Ak sa člen nemôže zúčastniť rokovania snemu, môže písomne ​​poveriť hlasovaním iného člena. Do nadpolovičnej väčšiny delegátov sa započítavajú aj mandáty získané na základe písomného poverenia člena. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov, je začatie snemu odložené o jednu hodinu. Ak ani potom nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov, snem je uznášaniaschopný nadpolovičnou väčšinou prítomných, a to iba v bodoch, ktoré boli v programe snemu riadne oznámené všetkým delegátom.

5.2.5   Snem na svojom zasadnutí ďalej:
a ) schvaľuje a mení stanovy SAHD a jej sídlo;
b ) schvaľuje volebný a rokovací poriadok SAHD ;
c ) ustanovuje odborné skupiny a potvrdzuje ich vedúcich;
d ) schvaľuje rozpočet SAHD a zásady hospodárenia, vrátane podpisových      oprávnení ;
e ) schvaľuje správu o hospodárení a správu Dozornej rady SAHD;
f ) prerokúva a schvaľuje plán činnosti SAHD a správu Rady SAHD o jeho plnení;
g ) rozhoduje o výške členských príspevkov;
h ) schvaľuje prijatie nových členov SAHD;
i ) rozhoduje na návrh Rady SAHD o zrušení členstva;
j ) oceňuje vybraných členov SAHD;
k ) rozhoduje o zániku SAHD a schvaľuje majetkové vysporiadanie SAHD, na čo je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov;

5.3      Rada SAHD je výkonným orgánom SAHD. Tvorí ju Prezident SAHD, Viceprezident SAHD, Sekretár SAHD, vedúci jednotlivých odborných skupín a tajomník pre zahraničné aktivity. Po odsúhlasení snemom, nemusia byť pre dané obdobie niektoré funkcie Rady obsadené.

5.3.1   Rada SAHD zodpovedá za svoju činnosť Snemu SAHD.

5.3.2   Rada SAHD riadi činnosť SAHD a zabezpečuje všetky jej aktivity v dobe medzi zasadnutiami Snemu SAHD.

5.3.3   Rada SAHD sa schádza pravidelne, najmenej jedenkrát štvrťročne.

5.3.4   Rada SAHD :
a ) zvoláva zasadnutia Snemu SAHD;
b ) stanovuje kľúč pre voľbu delegátov na Snem SAHD;
c) riadi činnosť odborných skupín SAHD
d ) zabezpečuje činnosť SAHD na základe rozpočtu schváleného Snemom    SAHD, prípadne podľa aktuálnych potrieb;
e ) prijíma prihlášky žiadateľov o členstvo v SAHD a predkladá ich Snemu SAHD;
f ) vypracúva a predkladá Snemu SAHD návrhy na zrušenie členstva;
g ) zabezpečuje všetky požiadavky vo vzťahu k FEU;
h ) menuje členov Rady ako národných zástupcov v Generálnej rade FEU;
i ) prideľuje úlohy jednotlivým členom Rady SAHD; .

5.4      Štatutárnym orgánom SAHD je prezident SAHD a viceprezident SAHD. V mene SAHD koná každý zo štatutárov samostatne.

5.5      Dozorná rada SAHD je kontrolný orgán SAHD a za svoju činnosť zodpovedá Snemu SAHD.

5.5.1   Členovia Dozornej rady SAHD nesmú byť členmi Rady SAHD.

5.5.2   Úlohou Dozornej rady SAHD je kontrola činnosti SAHD, najmä kontrola hospodárenia SAHD .

5.5.3   Dozorná rada SAHD predkladá Snemu SAHD na jeho zasadnutí správu o kontrole hospodárenia.

5.5.4   Členovia Dozornej rady SAHD si volia zo svojich členov predsedu . O tejto voľbe informujú Snem SAHD.

5.5.5   Členovia Dozornej rady SAHD majú právo zúčastňovať sa na zasadaniach Rady SAHD.

5.6      Prezident SAHD vystupuje v jej mene a prejednáva všetky úlohy, návrhy a podnety zo strany SAHD voči dotknutým orgánom a organizáciám.

5.7      V čase neprítomnosti Prezidenta SAHD ho zastupuje Viceprezident SAHD a  Sekretár SAHD, a to v uvedenom poradí.

Článok 6

Zásady hospodárenia

6.1      Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

6.2      Zdrojom financovania činnosti SAHD sú členské príspevky, sponzorské dary, granty a príjmy z vedľajšej činnosti SAHD;

6.3      Ďalším zdrojom financovania vybraných schválených akcií organizovaných SAHD sú príspevky z grantových programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, prípadne ďalších správnych orgánov a samosprávnych orgánov;

6.4      Prípadné výnosy z majetku a z vlastnej činnosti SAHD môžu byť použité iba na podporu cieľov združenia.

Článok 7

Odborné skupiny

7.1      Na základe rozhodnutia Snemu SAHD sa ustanovujú odborné skupiny.

7.2      Členovia odborných skupín volia zo svojich členov vedúceho. Po zvolení vedúceho odbornej skupiny predkladajú Snemu SAHD návrh na jeho schválenie.

7.3      Na práci v týchto skupinách sa môžu podieľať aj nečlenovia SAHD, ktorých s ich súhlasom menuje do týchto skupín Rada SAHD.

Článok 8

Zánik SAHD

8.1      SAHD zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

8.2      O zániku SAHD rozhoduje Snem SAHD, ktorý súčasne schvaľuje majetkové vysporiadanie. Pri rozhodnutí o zániku SAHD sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny všetkých riadnych členov.

8.3      Pri zániku SAHD sa postupuje v súlade s § 12 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

9.1      Tieto stanovy boli schválené na prípravnom Sneme SAHD dňa 17.4.2014;

9.2      Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie združenia MV SR.

ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE HASIČSKÝCH DÔSTOJNÍKOV

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1      Rokovací a volebný poriadok SAHD upravuje prípravu a rokovania Snemu

SAHD a Rady SAHD, pravidlá jej rokovania a uznášania, ako aj voľby   a  menovanie do jednotlivých funkcií SAHD.

Článok 2
Účasť členov SAHD na rokovaniach Snemu SAHD a Rady SAHD

2.1      Členovia Snemu SAHD sú povinní zúčastniť sa každého rokovania Snemu SAHD. Ak sa nemôžu zo závažných dôvodov na rokovaní zúčastniť, sú povinní sa riadne ospravedlniť. V tomto prípade môžu písomne ​​splnomocniť iného člena SAHD k jeho zastupovaniu pri hlasovaní.

2.2      Členovia Rady SAHD sú povinní sa zúčastniť každého rokovania Rady SAHD. Ak sa nemôžu zo závažných dôvodov na rokovaní zúčastniť, sú povinní sa riadne ospravedlniť .

2.3      Ospravedlnenia sa podávajú najneskôr pred začatím rokovania Snemu SAHD či Rady SAHD, spravidla prostredníctvom členov Rady SAHD.

2.4      Svoju účasť na rokovaní potvrdzujú členovia podpisom do prezenčnej listiny.

2.5       Rokovania Snemu SAHD a Rady SAHD sú neverejné a hostia sa na nich môžu zúčastniť na základe pozvania Radou SAHD, resp. Prezidentom SAHD.

Článok 3

Rokovania Snemu SAHD

3.1      Podklady pre rokovanie snemu pripravuje a spracúva Rada SAHD. Organizačne a technicky rokovanie snemu zabezpečuje Tajomník SAHD.

3.2      Rokovania Snemu vedie člen SAHD poverený Radou SAHD ( ďalej len predsedajúci ). Predsedajúci vedie rokovania, udeľuje a odníma slovo a robí ďalšie úkony potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu rokovania Snemu SAHD.

3.3      Snem SAHD volí mandátovú, návrhovú a v prípade volieb aj volebnú komisiu.

3.4      Po začatí rokovania Snemu SAHD predsedajúci oznámi počet prítomných, konštatuje počet menovite ospravedlnených a neospravedlnených delegátov Snemu SAHD.

3.5      V úvode rokovania predsedajúci predloží Snemu SAHD návrh programu rokovania. Delegáti Snemu SAHD môžu navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu o prerokovanie neodkladných záležitostí. V týchto prípadoch navrhovateľ predloží písomný návrh uznesenia. Prerokovaný návrh programu schvaľuje Snem SAHD .

3.6      Predsedajúci udeľuje k jednotlivým bodom slovo predkladateľovi. Ten v úvodnom slove charakterizuje obsah podkladu a stručne zdôvodní ním navrhované závery. Po odpovediach predkladateľa na prípadné otázky, začne predsedajúci rozpravu .

3.7      Každý delegát Snemu SAHD má právo vystúpiť k prerokovávaným záležitostiam. Predsedajúci má právo diskutujúcemu odňať slovo po predchádzajúcom upozornení a to v prípadoch, keď bol prekročený časový limit alebo keď sa diskutujúci úplne odchyľuje od témy alebo sa chová nedôstojne. Časový limit môže byť stanovený na návrh ktoréhokoľvek delegáta snemu, ak súhlasí s ním nadpolovičná väčšina prítomných delegátov Snemu.

3.8      Po skončení rozpravy predsedajúci sformuluje závery rokovania vrátane prípadných zmien predloženého návrhu uznesenia. O návrhu na ukončenie diskusie, ktorý podá delegát Snemu SAHD, sa hlasuje bez rozpravy s tým, že slovo dostanú pred hlasovaním tí účastníci zasadnutia, ktorí boli pred návrhom na ukončenie do diskusie prihlásení.

Článok 4

Rokovanie Rady SAHD

 

4.1      Rada SAHD je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom vždy musí byť prítomný Prezident SAHD alebo Viceprezident SAHD.

4.2      Rokovania Rady SAHD pripravuje a riadi Prezident SAHD a v prípade jeho neprítomnosti Viceprezident SAHD. Organizačné a technické otázky s tým spojené zabezpečuje sekretár.

4.3      Pri svojom rokovaní sa Rada SAHD riadi obdobne ako je tomu pri rokovaní Snemu SAHD, podľa bodu 3.4, 3.6, 3.7, 3.8.

Článok 5

Uznesenia Snemu a Rady SAHD

 

5.1      Snem a Rada SAHD prijímajú uznesenia k jednotlivým bodom programu ihneď po ich prerokovaní .

5.2      Prítomný člen SAHD je povinný sa zúčastniť hlasovania a dbať na pokyny predsedajúceho, ktoré sa týkajú priebehu hlasovania.

5.3      O návrhu uznesenia dáva predsedajúci hlasovať. Hlasuje sa spravidla aklamáciou. Z výsledku hlasovania musí byť zrejmé, koľko hlasujúcich je pre, koľko proti alebo aký počet členov sa zdržal hlasovania.

5.4      Uznesenie je prijaté, ak hlasuje pre návrh nadpolovičná väčšina prítomných delegátov Snemu SAHD, resp. členov Rady SAHD, s výnimkou zmeny stanov a opakovaného členstva, kde je potrebná 2 / 3 väčšiny prítomných.

V prípade rovnosti hlasov má prezident SAHD 2 hlasy.

5.5      O návrhoch na uznesenie sa rozhoduje v poradí, v akom boli predložené.

5.6      Schválené uznesenie podpisuje Prezident SAHD a určený člen Rady SAHD. Vo výnimočných prípadoch, kedy Snem či Rada SAHD nezasadá a je potreba operatívneho rozhodnutia, môže Prezident SAHD použiť hlasovanie mimo rokovania per rollam . Na schválenie tohto rozhodnutia uznesením je potreba súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SAHD, resp. Rady SAHD. Takto prijaté rozhodnutie sa vyhotovuje ako uznesenie z mimoriadneho rokovania a má platnosť riadneho uznesenia.

Článok 6
Ukončenie a prerušenie rokovania Snemu a Rady SAHD

6.1      Predsedajúci vyhlási konanie za ukončené, ak bol vyčerpaný program rokovania.

6.2      Iné ukončenie alebo prerušenie rokovania schvaľuje Snem, resp. Rada SAHD na návrh delegáta Snemu resp. člena Rady SAHD, a to zo závažných dôvodov, najmä keď nastali skutočnosti, znemožňujúce rokovanie.

6.3      Rokovanie Snemu, resp. Rady SAHD je prerušené, ak klesne počet prítomných pod hranicu uznášaniaschopnosti.

6.4      Termín pokračovania rokovania určí predsedajúci.

Článok 7
Zápisnica z rokovania a zabezpečenie uznesení Snemu a Rady SAHD

7.1      Vyhotovenie zápisnice z rokovania, vrátane uznesenia zabezpečí člen SAHD poverený Radou SAHD; spravidla sekretár SAHD.

7.2       Zápisnica z rokovania Snemu, resp. Rady SAHD sa rozošle na vedomie všetkým delegátom Snemu SAHD, resp. členom Rady SAHD.

Článok 8
Odborné skupiny

8.1      Pre zabezpečenie cieľov a predmetu činnosti SAHD sa ustanovujú odborné skupiny.

8.2      Odborné skupiny sa ustanovujú na základe uznesenia Snemu SAHD.

8.3      Vedúceho odbornej skupiny volia členovia tejto skupiny a potvrdzuje ho Snem SAHD. Ďalších odborníkov ( i nečlenov SAHD ) vymenuje do týchto skupín s  ich súhlasom Rada SAHD.

8.4      Odborné skupiny spracúvajú pre Radu SAHD správy o svojej činnosti a sú v spojení so sekretárom SAHD, ktorý zabezpečuje prenos informácií z Rady SAHD a naopak.

8.5      Rada SAHD stanovuje, ku ktorým jej prerokúvaným materiálom spracuje odborná skupina svoje stanovisko, prípadne ktorý materiál pred rozhodnutím Rady SAHD odborná skupina prerokuje.

8.6      Stanovisko odbornej skupiny má odporúčací charakter.

8.7      Odborná skupina sa môže obrátiť na Radu SAHD s iniciatívnym návrhom v  ktorejkoľvek veci, patriacej do jej pôsobnosti.

Článok 9
Informovanie médií

 

9.1      O výsledku rokovaní Snemu, respektíve Rady SAHD poskytuje oficiálne informácie Prezident SAHD alebo ním poverený člen Rady SAHD.

9.2 Osoby oprávnené na poskytovanie oficiálnych informácií sú povinné rešpektovať pokyny Rady SAHD, najmä týkajúce sa rozsahu prípadne obsahu informácií.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 

10.1    Akékoľvek podnety, týkajúce sa fungovania a práce SAHD sa sústreďujú u sekretára SAHD, ktorý ich predkladá na najbližšom rokovaní Rady SAHD.

10.2    Vzhľadom na neverejné rokovania Snemu a Rady SAHD sú podkladové materiály na ich rokovaní určené výhradne pre potrebu adresátov. Nie je dovolené tieto materiály bez súhlasu Rady SAHD postupovať iným osobám, prípadne ich ďalej rozmnožovať a rozširovať.

10.3    Tento Rokovací a volebný poriadok bol schválený dňa 17.12.2014.

prezident SAHD